För funktionsmedicinska företag och hälsoföretag

Patientens/klientens ekonomi spelar roll!

Till dig som arbetar på funktionsmedicinskt företag eller hälsoföretag, och som träffar behövande patienter/klienter med knapp ekonomi, och som önskar funktionsmedicinsk eller komplementär behandling. Vi kan då vara patienten/klienten behjälplig att leta reda på lämpliga bidragsfonder till detta ändamål samt ansöka ur dessa fonder.
Vi har lång erfarenhet av att hitta och söka ur bidragsfonder, vilket ger möjlighet till en hög s k "success rate", dvs hög andel beviljade ansökningar. Vi har också ett särskilt intresse av och kunskap om funktionsmedicin och olika komplementära behandlingar, vilket möjliggör väl motiverade ansökningar. 

Om patienten/klienten är intresserad så är det klienten och Liva Vitae som ingår en överenskommelse. Aktuellt arvode för klienten anges i informationsbladet till den sökande. 
En del bidragsfonder riktar sig till personer med sjukdom/diagnos och/eller funktionsnedsättning, en del är knutna till den region eller kommun man är bosatt i, och ytterligare en del har som enda krav att man har en knapp ekonomi. 

Vi kommer att vara klienten behjälplig att upprätta ansökan, motivering av ändamål samt skaffa den information som behövs för att styrka den sökandes situation. Ofta behöver dokumentation om diagnos/funktionsnedsättning bifogas ansökan. I dessa fall behöver detta oftast styrkas av klientens vårdgivare inom Hälso- och sjukvården. Den sökande eller Liva Vitae kontaktar vårdgivaren för att erhålla nödvändig information från Hälso- och sjukvården när bidragsansökan är aktuell.
Vi erbjuder våra tjänster till behövande patienter/klienter, då vi erfarit att det är svårt att få denna insats inom Hälso- och sjukvården eller hos andra myndigheter/organisationer. 
Till funktionsmedicinska företag och hälsoföretag kan vi även vid personlig kontakt bistå med information om olika bidragsfonder och regler mm.  

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information här
Här finns följande handling för utskrift:Information till den sökande


Viktigt att veta
Bidragsfonder omfattas av regler hos Skatteverket, och det är därför en förutsättning att bl a den sökandes rättigheter och skyldigheter i förhållande till samhället är uppfyllda först. Vi kan därför endast hjälpa till i de fall den sökande kan försörja sig själv med inkomst från förvärvsarbete, Försäkringskassan, CSN, a-kassa eller genom försörjningsstöd från SocialtjänstenDen sökande behöver till bidragsfonden kunna styrka att man bor där man är skriven samt kunna redovisa ekonomisk situation för alla personer boende i hushållet. Vi kan endast hjälpa till i det fall det finns maximalt 2 vuxna personer i hushållet, ingen begränsning i antal barn  i hushållet. Barn över 18 år som gått ut gymnasiet räknas som vuxen, och förväntas bidra till sin del av hushållet och till sin egen försörjning.
Det går inte att ansöka om fondbidrag till något man redan skaffat eller betalat för.
Fondansökningar ska ses som ett tillfälligt stöd.
De flesta fonder har som regel att den sökandes inkomstgräns på årsinkomst 210 000 kronor brutto för 2023 (= 4 x prisbasbeloppet 52 500 kronor). Tillägg med 52 500 kronor för varje person i hushållet (partner/barn) får göras. Gräns för tillgångar är 52 500 kronor för varje person i hushållet. Då bedöms man vara ”ekonomiskt behövande” enligt Skatteverkets schablonregel. Vi kan därför endast hjälpa till då den sökandes ekonomi stämmer in på ovanstående. 
Ofta är handläggningstiden hos bidragsfonderna minst 2 månader. Deras beslut kan inte överklagas och motivering till beslutet kommer inte att ges. Liva Vitae ansvarar inte för bidragsfondernas beslut, då detta inte är möjligt. 

Den som har kognitiva svårigheter eller svårt med språket kan behöva någon nära sig som fungerar som ett stöd i kontakten med oss. 
Sök